Combo Check

 

 

yes Ring Type - บอกมิติ Over Ball Anvils

yes Plug Type - บอกมิติ Over Ball Anvils

 

"Combo Check" gauge ที่มีประสิทธิภาพ ได้รวมคุณสมบัติ a go composite form กับ carbide pins/ball anvils (ผลิตตามขนาดเดียวกับ component pins) ที่สัมผัสกับชิ้นงาน ในระนาบเดียวกัน เพื่อวัดขนาดแบบ between/over balls size

 

"Combo Check" gauge ถูกกำหนดขนาดตาม Master Plug or Ring ใช้สำหรับวัดความแปรปรวนแบบ between/over pins or balls ขึ้นอยู่กับ indicator ที่จะใช้ ค่าความแปรปรวนจะแสดงเป็นค่ามิติจริง between/over balls หรือค่าแปรปรวนในระดับ .0001" (.0025mm) เพื่อลดจำนวน rocking ที่ต้องการเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ รูปแบบความหนาของฟัน spline guide จะถูกผลิตให้เหนือหรือต่ำกว่าค่าประสิทธิภาพสูงสุด/ต่ำสุด เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนในการวัดอันเนื่องมาจากการจัดวางที่ทำ

ให้เกิดความคลาดเคลื่อน

 

ด้วยกลไกเฉพาะของบริษัทในการ trigger plug type ทำให้การถอน pin anvils นั้นนอกจากช่วยทำให้วัดได้แม่นยำ และวัดซ้ำบ่อยๆ ได้แล้ว จะช่วยปกป้องชิ้นงานจากการสัมผัสด้วย