Fixtures แบบสั่งทำ

 

สำหรับงานที่เกินความสามารถของเครื่องมือ gauging/inspection ธรรมดาจะทำได้ เราภูมิใจเสนอ

Fixtures แบบสั่งทำ โดยใช้ความสามรถในการออกแบบและวิศวกรที่มีประสบการณ์ เราจะทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อออกแบบและผลิตให้ได้ตรงกับการใช้งานของลูกค้า

 

ต่อไปนี้คือ 2 ตัวอย่างของ Fixtures แบบสั่งทำที่ตรงกับการใช้งานของลูกค้าที่เราได้พัฒนาขึ้นแต่ละตั

วอย่างถูกพัฒนาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต

่ละกรณี ลูกค้าของเราได้ใช้งานจริงใกล้เคียงกับงานที่เป็นอุดมคติการแ

ลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ตรงตามลู

กค้าปราถนา มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับการใช้งาน