เฟืองใน และเฟืองนอก

 

Western Pegasus นำเสนอ Spline ring และ Plug gauges อย่างครบวงจร Spline ring และ Plug gauges ใช้สำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนเฟืองที่ทำได้ง่ายและเป็นพื้นฐานสุด

 

Go Composite Ring เกจใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนาของ maximum effective tooth ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านนอก


Go Composite Plug เกจใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนาของ minimum effective space ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านใน


NoGo Sector Ring เกจ ใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนาของ minimum actual tooth ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านนอก


NoGo Sector Plug เกจ ใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนาของ maximum actual space ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านใน


NoGo Composite Ring เกจใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนา ของ minimum effective tooth ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านนอก


NoGo Composite Plug เกจ ใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานของความหนา ของ maximum effective space ของชิ้นงานที่มีเฟืองด้านใน

 

เฟือง rings and plug เกจ ยังได้รับการออกแบบและผลิตใช้สำหรับการตรวจสอบแบบรวมของ major or minor diameter fit ของชิ้นงานสามารถระบุส่วนประกอบอื่นๆ ในการออกแบบเพิ่มเติม เช่น journal diameters, ground bores, พื้นราบและรูที่สัมพันธ์กับฟันเฟือง หรือช่องว่างเพื่อช่วยในการจัดวางชิ้นงาน