เฟืองอ่านค่าได

 

บอกความหนาของฟัน

 

 

เกจอ่านค่าได้ (เฟืองอ่านค่าได้) ใช้หลักการ แบ่งส่วน ในการตั้งค่า master plug หรือ ring gauge ล่วงหน้า และออกแบบให้มีการวัดประสิทธิภาพย่างเที่ยงตรง หรือวัดความหนาของฟันหรือช่องว่างในระดับ 0.0001" (0.0025mm). ที่ระดับความละเอียด 0.001mm จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ความแปรผันของขนาด ที่มีสาเหตุจาก การผิดรูปจากการทำ ชุปแข็ง, การสึกของทูลส์และจาก ความคาดเคลื่อนจากผลิต.